Advokátní kancelář

JUDr. Markéta Tukinská, Ph.D.

Mgr. Zuzana Segediová

Advokátní služby jsou poskytovány ve všech oblastech práva (tzv. generální praxe), kdy tyto mohou být poskytovány formou konzultací a porad, rozborů právních záležitostí či formou sepisů podání až po poskytnutí komplexní právních služeb spojených s převzetím právního zastoupení.

Právní pomoc je zajišťována především v těchto právních odvětvích:

Trestní právo

Obhajoba obviněných v trestním řízení přípravném a v řízení před soudem, zastupování odsouzených ve vykonávacím řízení, zejména podmíněná propuštění z výkonu trestu odnětí svobody a podmíněná upuštění od výkonu zbytku trestu (zákazu činnosti apod.), jakož i zastupování poškozených v trestním řízení.

Občanské právo

Sepis smluv a listin včetně advokátní úschovy peněz, zastupování v řízení před soudy všech stupňů, vykonávací řízení vč. exekucí prováděných soudními exekutory.

Rodinné právo

Úprava výchovy a výživy nezletilých dětí, úprava styku, výživné, rozvody manželství.

Správní právo

Veškerá správní řízení, zejména přestupkové řízení, stavební řízení či řízení před katastrálním úřadem, jakož i zastupování klientů ve správním soudnictví (správní žaloby, kasační stížnosti).

Obchodní právo

Zakládání obchodních společností, sepis obchodních smluv, zastupování v obchodněprávních sporech.

Ústavní právo

Sepis ústavních stížnosti včetně zastupování před Ústavním soudem ČR.