Advokátní kancelář

JUDr. Markéta Tukinská, Ph.D.

Mgr. Zuzana Segediová

Právní porada v advokátní kanceláři bez převzetí právního zastoupení ve věci samé je účtována částkou nejméně 500,- Kč (přesáhne-li půl hodiny času, může být navýšena o dalších 500,- Kč, a to vždy za každou další započatou půlhodinu) a 21% DPH.

V případě převzetí právního zastoupení je účtováno dle dohody s klientem jedním z následujících způsobů:
1. Odměna úkonová, kdy za jeden úkon právní služby je účtována částka dle vyhl. 177/1996 Sb., advokátní tarif. KE každému úkonu je účtován režijní paušál ve výši 300,-Kč a DPH v zákonné výši.
2. Odměna časová, jejíž výše se odvíjí od povahy případu od 1.000,-Kč/hod po 2.500,-Kč/hod.
3. Odměna paušální, jejíž výše je stanovena jako konečná bez ohledu a skutečnou časovou náročnost a vynaložené náklady. V takovém případě klient nemá právo na specifikaci nákladů a vyúčtování dle provedených úkonů.

Advokátka při poskytování právních služeb využívá motorové vozidlo a při poskytování právních služeb mimo obec Teplice má právo na náhradu cestovních výdajů. Náhrada cestovních výdajů je účtována dle platných právních předpisů o cestovních náhradách.

Za promeškaný čas spojený s cestou k výkonu právního úkonu, který se koná mimo obec Teplice, je účtována dle § 14 odst. 3 advokátního tarifu částka 100,- Kč za každou započatou půlhodinu.

Advokátka je plátkyní DPH ve výši 21%.

Při převzetí právního zastoupení je požadována záloha ve výši nejméně 5.000,- Kč, kdy s ohledem na povahu, obtížnost, časovou náročnost a předpokládaný počet úkonů ve věci může být požadovaná záloha navýšena.

Zálohu, jakož i odměnu advokáta je možno po dohodě hradit ve splátkách.

Cena za konzultaci je 1.000,-Kč.